Keywords BAYRAKTAR UAV

Keyword: BAYRAKTAR UAV

BAYRAKTAR UAV for Poland

Polish Minister of Defense Mariusz Błaszczak and the CEO of BAYKAR Haluk Bayraktar have signed...